Nieuws

Wilt u naar de Nieuwsbrieven? Klikt u dan HIER

Van onze fractievoorzitter! Beschouwing op de Kadernota

Geplaatst 16 jul. 2017 12:28 door Info Sociaal en Groen

Deze beschouwing is in de raad uitgesproken door onze fractievoorzitter nav de behandeling van de kadernota 2017

OPEN is een nieuwe lokale beweging van mensen met progressieve ambities voor hun eigen samenleving, de samenleving van de Utrechtse Heuvelrug. OPEN verenigt mensen die zich op veel verschillende plaatsen met gedeelde idealen en ambities met hart en handen inzetten voor waarden die wij nog altijd samenvatten onder de termen “Sociaal en Groen”. Want het gaat ons om waarden die staan voor een eerlijke en duurzame samenleving. Aangesloten bij deze beweging zijn leden van PvdA en GroenLinks en inmiddels vele onafhankelijke (niet partijgebonden) inwoners die zich vooral lokaal betrokken voelen bij onze kernwaarden en het belangrijk vinden dat daar ook politiek handen en voeten aan wordt gegeven. Vanuit verschillende achtergronden vinden we elkaar in een gezamenlijke visie op het lokale bestuur en de grote en kleine vragen die op ons pad komen, zoals vanavond bij de behandeling van de kadernota.


Dank aan het college en de organisatie voor de oplevering van dit document dat weer een slag leesbaarder is geworden dan vorige kadernota’s, weer wat toegankelijker is geworden, nog weer duidelijkere taal spreekt. Wat ons betreft is deze degelijke en heldere kadernota ook het resultaat van een organisatie die de afgelopen jaren hard aan zichzelf heeft gewerkt en de nodige ingewikkelde maar belangrijke veranderingen heeft doorgemaakt. De fractie van OPEN vindt het dan ook belangrijk om hier luid en duidelijk onze waardering uit te spreken voor alle ambtenaren van deze gemeente en het prima werk wat zij leveren. En daarmee vorm geven aan de overheid die wij willen zijn. Participerend en Faciliterend.

 

In meer politieke zin willen we deze kadernota beschouwen op twee manieren: van dichtbij en van ver weg.

 

Het sociale domein, van dichtbij

Hier zien wij een prima sociaal beleid op tal van gebieden van minimabeleid tot WMO met een Transformatie die inzet op de kracht van de lokale samenleving en gemeenschapszin opnieuw uitvindt. Maar we zien ook nog steeds forse uitdagingen op het gebied van werkloosheid, jeugdzorg en mantelzorg. Uitdagingen waar we in deze gemeente niet voor weg lopen maar die we willen en moeten aanpakken. Niet door ruzie te maken maar door samen te werken.

 

Het sociaal domein, van ver weg

Teruglopende financiering lijkt een serieus risico te zijn om vastgesteld beleid uit te voeren. De vergrijzing gaat meer vragen van onze zorgbudgetten en de tweedeling die ontstaat in de samenleving zal ook hier onze aandacht vragen, met name binnen het minimabeleid. Daarom hebben wij in deze kadernota één principieel probleem. De ombuiging “Onderuitputting regelingen”. Dit zijn regelingen die in het sociaal domein vallen en waar we incidenteel middelen op overhouden, maar uit een budget dat bedoeld is om beleid waar wij raadsbreed achter staan uit te voeren. Zeker wanneer de toekomstige financiering onder druk lijkt te staan is deze ombuiging een miskleun waar wij niet aan meewerken. Wij dienen daarom een amendement in om deze ombuiging te schrappen uit de kadernota.

 

De duurzaamheid van dichtbij

We zijn blij met de ambities om een groene gemeente te zijn en we zijn enthousiast over de manier waarop het college het milieu- en klimaatbeleid vorm geeft samen met de samenleving. Aan de weerklank die dit onder inwoners, ondernemers en instellingen vindt, merk je dat er een grote urgentie gevoeld wordt om onze gemeente duurzaam te maken. Steeds meer scholen en sportverenigingen plaatsen zonnepanelen, inwoners doen er alles aan om afval te scheiden, zodat afval geen afval meer hoeft te zijn, maar waardevolle grondstof, geschikt voor hergebruik. We hebben nog een lange weg te gaan naar een echt circulaire economie, maar op de Heuvelrug worden veelbelovende stappen gezet.

 

De duurzaamheid van veraf

Maar als wij onze ambities op het gebied van duurzaamheid en energieneutraal in 2035 willen bereiken dan moeten we op alle fronten – wonen, werken, transport - echt kiezen voor drastische maatregelen. De tijd van kleine stapjes en het plukken van ‘laaghangend fruit’ is voorbij. Dat betekent investeren in groene maatregelen, nadenken waar windmolens kunnen staan (niet eindeloos discussiëren óf ze er moeten komen) en woonwijken realiseren zonder aardgas. We zien met veel belangstelling uit naar het uitvoeringsprogramma van het milieubeleidsplan en de routekaart klimaat, omdat de opgaven omvangrijk en belangrijk zijn.

 

De Samenleving van dichtbij

We zien een krachtige samenleving ontstaan die in staat is een eigen dorpshuis te exploiteren (de Binder), die zelf een actieplan maakt om nieuwe Nederlanders te verwelkomen. Een samenleving die initiatiefrijk is en die we met “dorpsgericht werken“ kunnen ondersteunen en versterken zodat de dorpen deze gemeente maken tot wat zij is: actief en vitaal.

Maar ook zien wij een bedreiging: te weinig mensen kunnen hier een passende woning vinden, dat is nog een forse uitdaging waar we voor staan.

 

De Samenleving  van ver weg

Als wij deze samenleving krachtig willen houden dan wel nog krachtiger maken dan moeten wij waken over de voorzieningen. Zorgen dat iedereen mee kan blijven doen en dat er weer echte kansen komen voor iedereen op de Woningmarkt.

 

Financiën van dichtbij

Financieel is de kadernota heel helder, we geven het college de complimenten dat onze begroting inzichtelijker is geworden. En daarom is de politiek ook beter in staat te sturen en zo nodig keuzes te maken. Dank voor de heldere taal als het gaat om de schuldpositie en hoe die zich ontwikkelt. De fractie OPEN vindt dat u daarmee de motie hierover goed heeft uitgevoerd. Het is niet aan het college maar aan de raad om nieuwe richtlijnen te geven voor de begrotingen die de komende jaren moeten worden opgesteld.

In deze periode hebben we afspraken gemaakt over de OZB ontwikkeling en daar gaat de fractie van OPEN niet aan tornen.

 

Financiën Ver weg

Onze mening over de lange termijn financiële ontwikkeling is in één zin samen te vatten: de schuld moet omlaag, de OZB moet daarom omhoog. Deze gemeente heeft een voorzieningenniveau waar we bewust voor gekozen hebben en waar onze inwoners sterk aan hechten. Van zwemwater tot sport accommodaties, van minimabeleid tot ondernemersbeleid. OPEN is van mening dat die voorzieningen onze gemeente maken tot een samenleving waar mensen graag willen wonen, werken en ondernemen, waar niemand buiten boord hoeft te vallen en waar jeugd kan opgroeien met voldoende mogelijkheden voor beweging. Een samenleving die actief is en naar elkaar omkijkt. Die voorzieningen horen bij deze gemeente en moeten worden veilig gesteld. Daarbij opgeteld hebben we nog grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. We zijn over het geheel genomen een rijke gemeente, maar voor onze voorzieningen betalen inwoners relatief weinig: de zogenoemde onbenutte belastingcapaciteit van onze gemeente is groot.  Daarom zien wij een OZB-verhoging op termijn als onvermijdbaar.

 

Sociaal en Groen, een samenleving voor iedereen, nu en in de toekomst

Dat is waar OPEN voor staat.

 

 

Korte berichten: Starterslening, Clientonderzoek en Dorpsgericht werken

Geplaatst 16 jul. 2017 12:22 door Info Sociaal en Groen

Starterslening en Blijverslening

De fractie heeft in de afgelopen periode met veel plezier ingestemd met de Startersregeling. Daarnaast is er nu een Blijverslening gekomen. Enerzijds ontstaat hierdoor meer doorstroom op de woningmarkt. Anderzijds kunnen ouderen hierdoor juist honkvaster blijven.

De startersregeling is er voor starters op de woningmarkt. Het kan hun een duwtje in de rug geven om een eerste eigen woning te kopen. De bedoeling van deze regeling is dat we waar dat kan investeren in beweging op de woningmarkt. Ook willen we deze markt meer toegankelijk maken voor mensen met een kleinere beurs.

Blijversregeling ondersteunt ouderen

De Blijversregeling is bedoeld voor ouderen die een aanpassing nodig hebben in hun eigen woning. Een aanpassing die ervoor zorgt dat ze daar kunnen blijven wonen. Deze steun is dus bedoeld om de eigen woning levensloopbestendig te maken. Open staat achter deze regeling, omdat veel ouderen langer in hun eigen huis willen blijven wonen.

De gemeenteraad evalueert volgend jaar beide regelingen.

 

 

Cliëntonderzoek Sociaal Domein

Op initiatief van Open, met steun van andere partijen, is er een groot WMO-onderzoek geweest. Een onderzoek onder zo veel mogelijk gebruikers. We wilden namelijk na twee jaar wel weten wat de stand van zaken is. En wat de gebruikerservaringen zijn. Nu is er een rapport.

Over het geheel zijn we blij met de resultaten. Ze tonen aan dat er veel dingen goed lopen in de volle breedte van de WMO. Al zijn er natuurlijk ook aandachtspunten. Met stip op 1: grip krijgen op de Jeugdzorg. Het is te onduidelijk of we deze verantwoordelijkheid wel effectief uitvoeren. Samen met de wethouder moeten we daar het komend half jaar hard aan werken.

Inwoners vinden gemeente nog te bureaucratisch

Daarnaast moet er aandacht blijven voor de gemeentebureaucratie. Veel inwoners lopen daar nog tegenop. Dit leidt vervolgens tot onbekendheid van en met regelingen. Of tot het verkeerde beeld dat regelingen niet effectief zouden zijn.

Na de zomer opvolging

De raad heeft met de wethouder afgesproken om na de vakantie samen met de raad en met betrokkenen uit de samenleving een plan te maken. In dit plan moet komen te staan hoe we de aanbevelingen uit het onderzoeksverslag gaan oppakken.

Nieuwsgierig naar de resultaten? Het volledige rapport vind je op de website van de gemeente.

 

 

Wat is nodig voor participatie en dorpsgericht werken?

Participatie en dorpsgericht werken zijn innig verstrengelde onderwerpen. En onderwerpen waarvoor we met Open warmlopen. We zoeken manieren om toe te werken naar minder overheid, meer samenleving. Vanuit de nota Sluit je aan? een korte toelichting.

Volgens Open kan burgerparticipatie en dorpsgericht werken de toenemende kloof tussen burger en overheid (gedeeltelijk) dichten. Dit dankzij een overheid die fysiek dicht bij de burger is (dorpsgericht werken). En dankzij de uitnodiging naar inwoners om te participeren in de planvorming. Of daar waar mogelijk zelfs in de besluitvorming.

Inwoners moeten voor participatie op de hoogte zijn

Dit vraagt om een andere kijk op de rol van de gemeente. Samenwerken met inwoners en partners vraagt nadrukkelijk om een andere manier van betrokkenheid creëren en organiseren. De gemeente heeft hierover een nota geschreven: Sluit je aan? #verbinden #doen. Uit deze nota blijkt dat participatie afhangt van de mate waarin inwoners weten dat ze kunnen meepraten. Daarnaast willen inwoners graag weten wat het speelveld is. Welke kaders zijn er? Ook willen ze goed geïnformeerd zijn over de stappen in het proces.

Oog voor alle inwoners van de gemeente

Uit de nota blijkt bovendien dat participatie van jongeren en lageropgeleiden beperkt is. Dit is voor ons een belangrijk punt. Wij vinden dat alle belangen in het participatieproces moeten worden meegenomen. De gemeente moet hiervoor zorgdragen. Zodat ook belangen zonder stem vertegenwoordigd zijn in het participatieproces.

Gebiedsvisie bedrijventerrein Maarsbergen-Oost

Geplaatst 16 jul. 2017 12:20 door Info Sociaal en Groen

In november 2013 heeft de gemeenteraad besloten tot een herziene gebiedsvisie voor Maarsbergen-Oost. Het raadsvoorstel over het bedrijventerrein dat er lag, was volgens de raad namelijk onvoldoende uitgewerkt. Inmiddels bespreekt de raad de nieuwe visie.

In de nieuwe gebiedsvisie moesten in ieder geval de volgende punten aan de orde komen:

·         een beter uitgewerkte behoefteraming aan bedrijventerrein op die plaats (gericht op Maarsbergse ondernemers);

·         de bouw van 4 à 5 sociale huur- of koopwoningen;

·         het drukken van de kosten van de ontsluiting naar de N226;

·         de mogelijkheid om het bedrijventerrein gefaseerd aan te leggen;

·         hierover overleggen met inwoners en ondernemers.

Participatie inwoners bij nieuwe gebiedsvisie

Het college is daarmee aan de slag gegaan en inmiddels bespreekt de raad het zogeheten ‘Herstructureringsplan Bedrijventerrein Ambachtsweg Maarsbergen’. In de beeld- en oordeelsvorming hebben betrokken inwoners en belanghebbenden verschillende struikelblokken ingebracht. Samengevat waren die issues:

·         Hoe zeker is de behoefte aan bedrijventerrein in Maarsbergen?

·         In hoeverre tast het bedrijventerrein natuur- en geologische waarden aan? En welke compensatie staat daar tegenover?

·         Welke infrastructuur is nodig om het bedrijventerrein te ontsluiten?

Hoe zeker is de behoefte aan een bedrijventerrein in Maarsbergen?

Vergeleken met 2013 is er voor de huidige visie een stevigere behoefteraming gedaan. Deze lijkt te voldoen. We zien hierbij een lijst van gegadigden met een hoog Maarsbergs karakter. Maar het is onzeker of we als gemeente de beschikbare gronden alleen aan Maarsbergse ondernemers kunnen toewijzen. Of in ieder geval aan ondernemers uit de gemeente. Dat is wel het uitgangspunt.

In hoeverre tast het bedrijventerrein natuur- en geologische waarden aan?

De gebiedsvisie op natuurbehoud moet voldoen aan de formele kaders hiervoor. We signaleren een voorgenomen goede inpassing en inrichting en passende boscompensatie. Boscompensatie en faunazaken zijn overigens een provinciale bevoegdheid. De uitspraak daarover ligt nu bij de rechter. Buiten dat zijn de opgenomen natuurwaarden lastig te beoordelen. In onze ogen is het in ieder geval positief dat een deel van de oude rommelcamping een net betrijventerrein wordt. En dat de substantiële rest weer volwaardige natuur kan worden.

Welke infrastructuur is nodig om het bedrijventerrein te ontsluiten?

De vormgeving van de infrastructuur en de kosten ervan zijn onderwerp van een heftige discussie. De raad pakt dit zwaar op. Daarom willen de fracties van D66, VVD, CDA en Open een motie indienen voordat we het herstructureringsplan gaan bespreken. Deze motie verzoekt het college om een aantal zaken rond de aanleg van infrastructuur en kosten verder vorm te geven. Voor Open is uitvoering van deze motie een voorwaarde om akkoord te gaan met het plan.

Begroting: geen geld, wel sociaal en groen

Geplaatst 16 jul. 2017 12:20 door Info Sociaal en Groen

Twee keer in het jaar staat de gemeenteraad uitgebreid stil bij de financiën. Welke activiteiten en plannen kunnen we realiseren? Voor de zomer kijken we naar de financiën van vorig jaar én blikken vooruit met de kadernota. Open bewaakt hierbij een sociale, groene toekomst.

In de kadernota bepalen we de begrotingskaders voor de volgende jaren. Binnen die kaders (van beleid en geld) gaat het college de maanden daarna aan de slag met de begroting voor het volgende jaar. Eind van het jaar stellen we die begroting vast. Zo vlak voor het zomerreces dwingt de kadernota ons om zorgvuldig en concreet terug te blikken en vooruit te kijken. Hoe staan we er nu voor en wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren?

2016 gaat de boeken in met zwarte cijfers

Het goede nieuws is dat de rekening over 2016 sluit met zwarte cijfers: zelfs met 2,3 miljoen meer groter dan de verwachte 3,5 miljoen. Maar het college laat hier wel direct een waarschuwing bij horen: ‘Hoewel het positieve resultaat van de jaarstukken anders suggereert, is de financiële situatie van de gemeente nog altijd niet rooskleurig.’

Nu een overschot, straks tekorten

Zo valt ruim € 1,8 miljoen van het overschot onder het sociaal domein. Dit domein krijgt de komende jaren te maken met substantiële kortingen van de rijksbudgetten. In 2015 was op dit domein nog een overschot van € 3,8 miljoen; in 2016 is dat geslonken naar € 1,8 miljoen. Vanaf 2017 worden geen overschotten meer verwacht en vanaf 2018 zelfs tekorten.

Uitgaven stijgen in de komende jaren

Verder voorspelt het college voor de komende jaren onvermijdelijke hoge uitgaven, bijvoorbeeld vanwege de Omgevingswet. Ook voorziet het een teruglopende inkomsten, bijvoorbeeld door de afschaffing van precarioheffing. Voor deze ontwikkelingen is binnen de huidige begroting geen dekking. Dergelijke tegenvallers kunnen op de begroting niet gemakkelijk worden opgevangen.

Open bewaakt budget voor inwoners die zorg nodig hebben

Kortom, sombere vooruitzichten. Maar Open waakt ervoor dat de inwoners die voor hun zorg van de gemeente afhankelijk zijn, die zorg gegarandeerd blijven ontvangen. We hebben daarom een amendement ingediend om de 1,8 miljoen overschot van het sociaal domein apart te zetten. Dit kan in de vorig jaar gevormde reserve die exclusief bedoeld is als buffer om tegenvallers in het sociaal domein op te vangen. Het ziet ernaar uit dat we voldoende steun krijgen voor dit amendement (van SP, CU, BVH en D66).

Ogen open voor koers naar klimaatneutraal

Een tweede belangrijk aandachtspunt voor ons is dat de gemeente achterstand oploopt op weg naar een klimaatneutrale Utrechtse Heuvelrug in 2035. Zo neemt de ‘klimaatvoetafdruk wonen’ (dus de uitstoot van CO2 uit huizen) veel minder snel af dan de bedoeling is. Het aantal woningen met een geregistreerd hoog energielabel groeit minder snel dan gepland. Ondertussen blijft het aantal verleende subsidies voor energiemaatwerkadvies sterk achter bij de doelstelling.

We hebben onze zorg hierover uitgesproken. Ook steunen we het initiatief van D66 om uit het overschot van 2016 ook een reserve Verduurzaming te vormen. Hiermee kan het college een ambitieus uitvoeringsplan voor het milieubeleidsprogramma financieren. Na de zomer komt deze zogenoemde Routekaart klimaat naar de raad.

Schuldpositie gemeente wellicht reden voor ozb-verhoging

Ten slotte baart het ons zorgen dat de verslechterende schuldpositie van de gemeente bij ongewijzigd beleid de komende jaren. En die schuld is nu al te hoog. Dit is een risico voor de toekomst. De volgende generatie zal, net als wij, het geld willen uitgeven aan voorzieningen in de dorpen. En niet aan het aflossen van schulden die wij nu maken.

Uit de kadernota blijkt dat we voor een gemeente van onze omvang over een verhoudingsgewijs grote ‘onbenutte belastingcapaciteit’ beschikken. Dit betekent dat in onze ogen een hogere onroerendezaakbelasting (ozb) een optie is. Een manier om de schulden tot een verantwoord niveau terug te brengen. In ieder geval is het volgens ons geen optie om te bezuinigen op het minimabeleid (zoals het college voorstelt).

De laatste Sociaal en Groen is uit!

Geplaatst 15 apr. 2017 15:24 door redactie Sociaal en Groen   [ 16 apr. 2017 04:06 bijgewerkt door Info Sociaal en Groen ]

Logo Sociaal en Groen
In deze allerlaatste Sociaal en Groen legt fractievoorzitter Hans Waaldijk uit wat de fractie van Open deed voor zwembad Woestduin. Ook legt hij uit dat waar gebruikers van het oude Driebergse gemeentehuis aan de Bosstraat aan toe zijn. Ze genieten de steun van Open. Joost Scheltinga heeft zich binnen de fractie beziggehouden met het verkeer, en dan vooral met het fietsverkeer. Buiten de fractie nam onder andere Jasper de Vries de honneurs voor de fiets waar met een inventarisatie van fietswensen van bewoners van onze gemeente. Joost Scheltinga legt ook uit wat de afwegingen van Open waren bij de overweging om nieuwbouw op het landgoed De Wissel in de Ecologische Hoofdstructuur toe te staan. Tim Verhoef legt tot slot uit waarom Open paal en perk stelt aan de openingstijden van winkels.

Na dit laatste nummer van Sociaal en Groen is het meest actuele nieuws op deze pagina te vinden. We hopen dat we het nieuws uit de fractie van Open op deze plaats sneller kunnen brengen. Wat blijft is dat we via e-mail berichten verzenden met een koppeling naar het nieuws. Maar dan niet meer naar berichten in een nummer van Sociaal en Groen, maar rechtstreeks naar een artikel op de website Sociaal en Groen.

Vooruit met de fiets

Geplaatst 17 mrt. 2017 01:50 door Info Sociaal en Groen   [ 5 apr. 2017 15:06 bijgewerkt door redactie Sociaal en Groen ]

Fiets met bloemen
Nu er de komende jaren in onze gemeente geld beschikbaar is om te investeren in de verkeersinfrastructuur, heeft Open de inwoners van onze gemeente uitgenodigd met voorstellen te komen om met voorrang het fietsklimaat te verbeteren. Open vindt dat de fiets het meest aantrekkelijke vervoermiddel kan en moet zijn binnen de dorpen en voor zover mogelijk ook tussen de dorpen. Ongeveer 20 inwoners hebben op onze oproep gereageerd. Hun suggesties hebben we doorgegeven aan de wethouder en zijn medewerkers. Zij hebben beloofd deze zaken met prioriteit aan te pakken in het kader van het wegenonderhoud. Dat betekent dat de verkeerslichten fietsvriendelijker worden afgesteld. En dat de fietspaden worden opgewaardeerd tot fietswegen: goed onderhouden en ’s avonds goed verlicht.  

Opmerkelijk is dat veel van de reacties gaan over de afstelling van verkeerslichten, met name in Driebergen. Op veel plaatsen ervaren fietsers dat zij veel geduld moeten hebben - meer geduld dan automobilisten – als het licht op rood staat. Prominent voorbeeld is de Hoofdstraat in Driebergen, vooral op kruispunt Nijendal – Hoofdstraat, bij de Loolaan, maar ook in de omgeving van de Traaij (kruisingen Hoofdstraat met Traaij, Hogesteeg en Oranjelaan). Ook het kruispunt in Doorn vanuit richting Leersum wordt genoemd.

Inwoners wijzen ons ook op straten en oversteekplaatsen die door de inrichting gevaar opleveren voor de fiets, zoals de Koenestraat in Amerongen, de Horstlaan in Driebergen, het kruispunt Engweg – Bosstraat in Driebergen, de Amersfoortseweg, Postweg en de Acacialaan in Doorn en de oversteek Driebergseweg ter hoogte van de Berkenweg.

En dan zijn er nog paden en wegen die nodig opgeknapt moet worden omdat ze, zeker als het flink geregend heeft, uitlokken om er zigzaggend doorheen of met een ruime bocht omheen te fietsen – en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. De fietspaden tussen Driebergen en het station zijn hier een voorbeeld van, en ook de fietspaden naast de Driebergseweg in de bebouwde kom van Doorn. Iemand schreef: “de fietspaden direct naast deze autoweg, dus vanaf de Berkenweg richting het centrum en andersom, zijn heel smal en daardoor gevaarlijk. Bovendien kun je bij regenweer slecht over deze paden fietsen omdat je, vanwege de plasvorming aan de bermkant, wordt gedwongen om dicht langs de weg te fietsen. Tussen de weg en het fietspad is geen fysieke afscheiding, levensgevaarlijk.”

Ook in het buitengebied kunnen de omstandigheden voor de fiets op veel trajecten beter. Genoemd worden de Veenseweg (Amerongen - Veenendaal), de fietsroute van Leersum naar Wijk bij Duurstede, de Bergweg in Amerongen, de Lekdijk tussen Amerongen en Wijk, de Langbroekerdijk en het onverharde deel van de Meentsteeg tussen Maarn en Woudenberg.

Tenslotte zou het fietsen bij donker veiliger en comfortabeler kunnen worden gemaakt door te zorgen voor betere verlichting, bijvoorbeeld tussen Leersum en Doorn en tussen Maarn en Doorn. Dat hoeft niet per se in de vorm van straatlantaarns, zoals een inzender opmerkte, maar kan ook door lichtgevende strepen.

"Open" over zwemwater!

Geplaatst 13 mrt. 2017 15:46 door redactie Sociaal en Groen   [ 13 mrt. 2017 15:55 bijgewerkt ]

foto: Zwembad Woestduin
Het college van B en W stelt voor zwembad Woestduin te sluiten. Dit is een gevolg het besluit van de gemeenteraad om te bezuinigen op het budget voor zwemwater. Zwembad de Zwoer kan dan nog twintig jaar open blijven
De fractie van Open wil Woestduin nog een jaar open te houden en in die tijd met samenwerkingspartners een definitieve oplossing voor Woestduin te zoeken.
De fractie verneemt trouwens graag uw mening en ideeën over het open houden van zwembad Woestduin!

Financiële kaders
Het voorstel van B en W om de Zwoer nog twintig jaar open te houden en  de subsidie aan Woestduin stop te zetten past binnen de - krappere - financiële kaders voor zwemwater die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. De gemeente stond destijds namelijk voor een forse bezuinigingsopdracht.

Gebruikers
Bij de gebruikers van Woestduin leidt dat uiteraard tot grote onvrede. U hebt mogelijk in de krant al gelezen dat daarover de nodige onrust is ontstaan. Hans Waaldijk vindt dat logisch: "Mensen maken gebruik van dit zwembad voor hun gezondheid, plezier of om er te leren zwemmen. Belangrijke functies voor onze samenleving die van belang zijn om in stand te houden."

Open wil tijd om oplossing te zoeken
Een onderzoek naar mogelijkheden om Woestduin te kunnen behouden voor onze gemeente kost tijd. Hans Waaldijk: "Onze fractie ziet graag een oplossing waarmee Woestduin tijdelijk langer kan openblijven. Samen met andere partijen stellen we daarom voor de subsidie met minimaal een jaar te verlengen. Dan kunnen we in overleg met gebruikers en samenwerkingspartners een definitieve oplossing vinden."

Met een nieuw zwembad trekt iedereen aan kortste eind
Er gaan ook stemmen op om de subsidie voor de Zwoer en Woestduin beide met vijf jaar te verlengen. Daarna kan de gemeente dan één modern en duurzaam zwembad bouwen voor alle doelgroepen. Hans Waaldijk: "Dit zou een mooi idee zijn, maar volgens ons is dat niet haalbaar. De gemeente kan deze investering moeilijk dragen. Op dit moment laat gemeente Nijkerk een zwembad bouwen met acht banen en dat kost al ruim negen miljoen euro. Bovendien zou een vervangend zwembad voor de Zwoer en Woestduin veel minder vierkante meters zwemwater bevatten. Op die manier kunnen de huidige gebruikers van de Zwoer en Woestduin alsnog niet bediend worden. De twee zwemclubs, de kinderen op zwemles, de senioren én natuurlijk alle recreanten kunnen dan naast elkaar zwemmen? Daarom gaat onze voorkeur uit naar het duurzamer maken (zonnepanelen, isolatie) van de Zwoer."

Welke kansen zijn er voor Woestduin?
De huidige beheerder van Woestduin laat wten dat 100.000 euro per jaar genoeg is om het zwembad open te houden. Met dit bedrag als uitgangssituatie ziet Hans Waaldijk een aantal ontwikkelingen voor zich die ervoor kunnen zorgen dat Woestduin openblijft:
  • Bespreken met de lokale sportkoepel of de subsidie van binnen- en buitensport kan verschuiven naar overdekt zwemwater (zie ook overzicht sport- en cultuurbegroting).
  • Gemeente Wijk bij Duurstede doet een bijdrage in de kosten van Woestduin. Veel inwoners uit die gemeente komen namelijk naar Woestduin sinds het zwembad in Wijk is gesloten.
  • Een particulier bedrijf wordt eigenaar van het zwembad met als voorwaarde dat er op die locatie alleen maar één zwembad mag staan. Dit voorkomt grondspeculatie en geeft de ondernemer de zekerheid te investeren in een zwembad wat in eigendom is.
Hans Waaldijk: "De fractie stelt uw visie erg op prijs. Hebt u een idee hoe we Woestduin kunnen redden? Dan horen wij het graag! Zoals het er nu uitziet neemt de gemeenteraad op 16 maart hierover een besluit. De fractie stelt de dinsdag daarvoor (14 maart) definitief haar mening vast."

Hans Waaldijk,
Fractievoorzitter

Sociaal en Groen 1

Geplaatst 31 jan. 2017 14:08 door redactie Sociaal en Groen   [ 3 feb. 2017 04:27 bijgewerkt door Info Sociaal en Groen ]

Logo Sociaal en Groen
In deze eerste Sociaal en Groen van 2017 de aankondiging van Open, de nieuwe naam van de combinatie GroenLinks en PvdA op de Utrechtse Heuvelrug. Met deze nieuwe naam zullen we meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Joost Scheltinga schrijft over de tunnel onder het spoor in Maarsbergen voor het verkeer van de N226. Hij legt uit waarom onze fractie de Westvariant steunt. Dat heeft ook te maken met de schuldenlast van onze gemeente. Tim Verhoef schrijft daar meer over.

Jasper de Vries vraagt aandacht voor de fietsinfrastructuur in onze gemeente. Kent u plekken waar de verkeerssituatie voor fietsers beter of veiliger kan? Laat het ons weten op www.sociaalengroen.nl/fietsactie of fietsactie.heuvelrug@gmail.com.

GroenLinks & PvdA lanceren: ‘Open’

Geplaatst 29 jan. 2017 12:18 door Info Sociaal en Groen   [ 29 jan. 2017 12:22 bijgewerkt ]


 

Een nieuwe lokale politieke beweging op de Heuvelrug is een feit. De trotse ouders zijn de lokale afdelingen van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Zij zochten een thuishaven voor betrokken mensen die de verbinding willen zoeken, die zich in willen zetten voor een sociale en groene Heuvelrug, een progressieve en duurzame club die ook openstaat voor mensen die geen lid willen zijn van een landelijke politieke partij. En zo is er een nieuwe optie voor mensen die zich lokaal willen bemoeien met de samenleving en met onze leefomgeving, die elkaar willen inspireren en die de handen uit de mouwen willen steken, blijmoedig en met het oog op de toekomst. Deze nieuwe beweging kreeg een korte, welsprekende naam: ‘OPEN’. In het logo een open oog, want dat is de kern van de zaak: openstaan voor vernieuwing, open staan en aansluiting zoeken bij wat mensen beweegt.

De lancering gebeurde in een kring van leden en geïnteresseerden in dit vervolg op de bestaande samenwerking tussen GroenLinks en PvdA in onze gemeente. Hans Waaldijk, fractievoorzitter van GroenLinks/PvdA in de raad (ook raadslid van het jaar 2016!!) sprak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2017 zijn vertrouwen uit en met elkaar werd het glas geheven op de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Kent u mensen die misschien mee willen doen? Laat het Age Halma of Harrie Swarte weten!

 

De nieuwjaarsbijeenkomst vond ditmaal plaats in Jongerencentrum DJOI in Driebergen. Dat had een reden. De achterban van GroenLinks/PvdA wil niet alleen met woorden, maar ook met daden laten zien dat ze zich druk maakt om belangrijke ontwikkelingen in de samenleving. De zelfwerkzaamheid van de jongeren in het centrum werd geprezen, maar een extra handje helpen met klussen werd ook dankbaar ontvangen. En zo werd er geschuurd en geverfd, werden muren gesausd en begon de nieuwjaarsbijeenkomst met hier en daar een likje verf op de werkkleding of op de handen. Jongerenwerker Reijer Vos gaf aan hoe nuttig en nodig het is jongeren de ruimte te geven om in een veilige omgeving met elkaar het leven te ontdekken.

 

Keuze: Westvariant voor ondertunneling Maarsbergen

Geplaatst 29 jan. 2017 12:10 door Info Sociaal en Groen

Foto: Provincie Utrecht

Afgelopen donderdag (26 januari) heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen. Met een nipte meerderheid, waaronder onze fractie, is gekozen voor de Westvariant met een afgesloten Tuindorpweg. De meningen hierover blijven verdeeld. Daarom een toelichting op onze steun.

 

Het was een afweging met hoofdbrekens, want wat is nu de passende variant? Iedere variant heeft zijn voor- en nadelen. En wat als voor- of nadeel wordt gezien, verschilt ook van persoon tot persoon. Bovendien zijn er nog allerlei onzekerheden, niet in het minst over hoe de kosten van de varianten in de werkelijkheid zullen uitvallen. Maar goed, er kon dus gekozen worden uit vier varianten: de Dorpsvariant, de Westvariant met een open Tuindorpweg, de Westvariant met een afgesloten Tuindorpweg en de Bos-Beekvariant.

 

Bos-Beekvariant: belangrijke voordelen, maar erg duur

Om te beginnen met de laatste variant: die heeft veel positieve aspecten. Het verkeer zou dan in een grotendeels afgedekte tunnel onder de huidige bakkerij Bos en garage Van Beek door gaan. Zo zou het dorpshart gespaard blijven en tegelijk het bos in het westen behouden worden.

 

Deze variant is echter aanzienlijk duurder dan de andere drie. Uit het onafhankelijk onderzoek blijkt dat deze variant ongeveer 55 miljoen euro kost, terwijl er maximaal 39 miljoen euro beschikbaar is. En dat zou de gemeente bijna 22 miljoen euro kosten. In onze ogen onverantwoord voor een gemeente met een drukkende schuldenlast. Welke uitgaven gaan we daarvoor bovendien schrappen in de begroting? (Wetende dat een verhoging van de belastingen in onze raad weinig steun krijgt.)

 

Langs De West of door het dorp?

De Westvariant met een doorlopende Tuindorpweg werd eigenlijk gelijk afgeserveerd. In deze variant gaat al het verkeer van Maarsbergen naar Maarn nog steeds over de Tuindorpweg. Daardoor blijft het kruispunt bij de kerk te druk. En zo resteerden nog twee varianten: de Dorpsvariant en de Westvariant met een afgesloten Tuindorpweg. Deze twee varianten hebben we vergeleken op basis van zes aspecten:

 

·        uitkomst participatie (wensen inwoners);

·        verkeersafwikkeling;

·        fietsveiligheid;

·        leefbaarheid en ontwikkelkansen van het dorp;

·        invloed natuur;

·        kosten.

 

Jammer genoeg leverde de participatie geen duidelijk beeld op. Daardoor konden we die niet goed meenemen in de afweging. De verkeersafwikkeling lijkt iets positiever uit vallen voor de Dorpsvariant. Voor de fietsers scoort niet een van de twee varianten overtuigend beter.

 

Over de consequenties voor de leefbaarheid is de fractie het niet eens. De een vindt de Dorpsvariant prima en ziet de Westvariant als een betonkolos in het (dan voormalige) bos. Voor de ander is de Westvariant passend en de Dorpsvariant een ‘hart-breker’. Uiteindelijk gaat onze voorkeur qua leefbaarheid uit naar de Westvariant; die geeft ontwikkelmogelijkheden voor het dorpshart.

 

Dan het natuuraspect. In beide varianten wordt een groot deel van het Andersteinbos geruimd. De Dorpsvariant biedt kansen voor terugplanting. Bij de Westvariant moet ingegrepen worden op de EHS (ecologische hoofdstructuur). Wel moet er dan meer bos terugkomen dan er wordt gekapt; dat kan op lange termijn positief uitpakken. Toch scoort de Dorpsvariant iets beter op ‘natuur’.

 

Tot slot de kosten. De geraamde totale kosten zijn 37,9 miljoen voor de Dorpsvariant en 33,4 voor de Westvariant. In de Dorpsvariant draagt de gemeente maximaal 5 miljoen bij voor de verlengde tunnelbak en voor risico’s. De Westvariant kost de gemeente 2,5 miljoen. Daarmee vallen de financiën in het voordeel van de Westvariant uit.

 

Dus: balans slaat door naar Westvariant

Uiteindelijk concludeerden we dat de Westvariant met afgesloten Tuindorpweg iets positiever scoort. Die lijn hebben we daarom verder gevolgd. Wel zijn nu jammer genoeg sommige leden en inwoners niet gelukkig met ons besluit. Of eigenlijk: met het advies van de raad aan de provincie. Het uiteindelijke besluit is namelijk aan de Provinciale Staten.

 

Nu: advies aan Provinciale Staten

Nu de gemeenteraad zijn advies heeft uitgebracht, moet de provincie aan de slag. Die wil de komende weken de besluitvorming afronden. We informeren voor die tijd onze Statenfracties over onze afwegingen en brengen daarbij ook de Bos-Beekvariant onder de aandacht. Er zijn namelijk nog mogelijkheden om de tunnel zuiniger uit te voeren. Maar onduidelijk is of dat mogelijk is zonder de charmes van de oplossing kwijt te raken. Samen met de Statenfracties bekijken we de voordelen van deze variant nog eens. Ook bespreken we mogelijke goedkopere oplossingen en extra financiering. 

1-10 of 98